RIF Communications

Truyền thông RIF cho phép các bên trong mạng ngang hàng khám phá lẫn nhau và thiết lập các kênh liên lạc an toàn, với tính ẩn danh, bảo mật, toàn vẹn và xác thực được đảm bảo.

Tính bảo mật: không một bên thứ ba nào có thể đọc được các tin nhắn đã gửi.
Tính toàn vẹn: ngăn chặn bên thứ ba sửa đổi các tin nhắn đã gửi.
Tính xác thực: ngăn chặn việc mạo danh bất kỳ điểm cuối nào.
Tính ẩn danh: nếu được bật, không ai trong mạng có thể xác định người gửi cũng như người nhận cho bất kỳ tin nhắn cụ thể nào.

Bằng cách sử dụng các khóa công khai làm cơ chế phát hiện, người dùng có thể gửi các bút danh trên RIF Identity và có thể phát hiện được mà không cần nhớ các khóa công khai dài. Giao thức Cơ sở hạ tầng Truyền thông Bảo mật RIF nhằm đáp ứng nhu cầu thiết lập các liên kết an toàn giữa người dùng cuối, các bên hoặc dịch vụ RIF.

Theo dõi bản tin của chúng tôi!